• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7   |  Hotline: 1900-6154

Biểu phí dịch vụ Office24
Office24 Standard
165.833đ / tháng
Thanh toán hàng năm

ĐĂNG KÝ 
Office24 Platinum
  249.167đ / tháng
Thanh toán hàng năm

APP MOBILE

(Đang cập nhật)

Biểu phí sử dụng

Số lượng tài khoản 
Standard Platinum
Từ 1 - 5 tài khoản 45.000 đ / tháng / tài khoản
60.000 đ / tháng / tài khoản
Từ 6 - 10 tài khoản 35.000 đ / tháng / tài khoản
45.000 đ / tháng / tài khoản
Từ 11 -50 tài khoản 20.000 đ / tháng / tài khoản
30.000 đ / tháng / tài khoản
Trên 50 tài khoản 10.000 đ / tháng / tài khoản
10.000 đ / tháng / tài khoản
 Odoo • Text and Image